Matričný úrad

Kde nás nájdete:

Hlavná budova, prízemie vľavo, miestnosť č. 112

Adresa:
Matričný úrad MČ Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Gabriela Zemanová   
Tel. č.: 02/212 95 233​       
e-mail: gzemanova@vajnory.sk       

STRÁNKOVÉ HODINY:

Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok NESTRÁNKOVÝ DEŇ          

Od 1.1.2018 je v platnosti nový sadzobník správnych poplatkov vyberaných MČ Bratislava-Vajnory podľa zákona č. 145/1995 v znení neskorších predpisov.

Kompetencie:

 • vedie matriku - štátnu evidenciu osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území mestskej časti Bratislava-Vajnory.
 • do matriky sa zapisujú údaje o osobnom stave občanov a iné skutočnosti, potrebné k zisteniu a overeniu osobného stavu občanov na základe verejných listín.
 • z matriky sa vydávajú výpisy (rodné, sobášne a úmrtné listy), ktoré sú verejnými listinami. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.
 • Viac informácií o histórii a úlohách Matričného úradu MČ Bratislava - Vajnory nájdete tu.

 

Rodná matrika

knihy narodení mestskej časti Bratislava-Vajnory sa zapisujú narodenia osôb narodených na území mestskej časti Bratislava-Vajnory.

Prvý rodný list

Prvý rodný list vybavuje otec dieťaťa na matričnom úrade podľa územia, do ktorého pôrodnica územne patrí. K prevzatiu prvého rodného listu dieťaťa treba priniesť doklady podľa poučenia, ktoré dostane matka pri odchode z pôrodnice.

Duplikát rodného listu

 • Matričný úrad MČ Bratislava-Vajnory vydáva iba duplikáty rodných listov osôb, ktoré sa narodili po 1.1.1961 na území mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • Osobám narodených na území Vajnor do 31.12.1960 - informácia na matričnom úrade
 • Osobám narodených mimo územia Vajnor, resp. v pôrodnici vydá duplikát rodného listu matričný úrad podľa miesta ich narodenia, to znamená podľa územia, do ktorého pôrodnica patrí, resp. patrila

Určenie otcovstva

 • Matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila.
 • Otcovstvo sa určuje na základe 3 domnienok otcovstva. ( § 84 zák. 36/2005 Z.z. o rodine)
 1. domnienka: otcom dieťaťa je manžel matky
 2. domnienka: otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením s matkou dieťaťa pred matričným úradom alebo pred súdom
 3. domnienka: otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súdom
 • Otcovstvo je možné určiť súhlasným vyhlásením rodičov pred narodením dieťaťa, a to v čase, keď je už počaté, alebo po jeho narodení, a to na ktoromkoľvek matričnom úrade alebo na súde.
 • Pred narodením dieťaťa - musia prísť matka i otec dieťaťa osobne, predložia obaja platné občianske preukazy a rodné listy, ak je matka rozvedená viac ako 300 dní, tak aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je vdova, úmrtný list bývalého manžela
 • Po narodení dieťaťa - platí to isté ako v bode 1.

 

Sobášna matrika

Do knihy manželstiev Mestskej časti Bratislava-Vajnory sa zapisujú uzavretia manželstva osôb, ktoré uskutočnili na území mestskej časti Bratislava-Vajnory.

Uzavretie manželstva

 • Manželstvo sa uzatvára na základe žiadosti o uzavretí manželstva, a to civilným alebo cirkevným spôsobom.
 • V mestskej časti Bratislava-Vajnory sa manželstvo uzatvára, ak má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt v mestskej časti.
 • Pre uzavretie manželstva mimo miesta trvalého pobytu snúbencov matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov vydáva zmocnenie k uzavretiu manželstva. Zmocnenie nie je potrebné, ak sa manželstvo uzatvára cirkevným spôsobom.
 • Ak je jeden zo snúbencov cudzí štátny občan, doklady potrebné k uzavretiu manželstva musia byť podané na matričný úrad najmenej 14 dní pred termínom sobáša.
 • Občania bez trvalého pobytu, bez ohľadu na to, či ide o cudzincov, alebo štátnych občanov SR, môžu uzavrieť manželstvo na ktoromkoľvek matričnom úrade.
 • Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva (dostanete ju na matričnom úrade) musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi. Termín a hodinu sobáša je možné dohodnúť až pri podaní žiadosti.

Doklady potrebné k uzavretiu manželstva pre oboch snúbencov - slovenskí štátni občania:

 • rodné listy
 • platné občianske preukazy
 • rozvedení aj právoplatné rozsudky o rozvode manželstva
 • ovdovelí aj úmrtné listy, alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho

Cudzinci predkladajú okrem všetkých dokladov ako slovenskí štátni občania aj:

 • osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • potvrdenie o stave, trvalom bydlisku a štátnom občianstve, ak tieto údaje neobsahuje osvedčenie o právnej spôsobilosti
Všetky cudzojazyčné doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka a v prípade potreby opatrené príslušným overeniami podľa medzištátnych zmlúv.
 • Sobášna sieň mestskej časti sa nachádza v budove Miestneho úradu na Roľníckej 109 na I. poschodí. Sobášiacou je zástupkyňa starostu mestskej časti a poslankyňa Ing. Soňa Molnárová, schválená miestnym zastupiteľstvom. Pri obrade musí byť prítomná matrikárka, v prípade potreby aj tlmočník. V prípade, ak je život snúbencov v ohrození, uzavretie manželstva sa môže uskutočniť na ktoromkoľvek vhodnom mieste (napr. doma, alebo v nemocnici).
 • Po uzavretí manželstva matrikárka vykoná zápis do knihy manželstiev, do ktorej sa zapisujú aj dodatočné zmeny a záznamy, ako napr. rozvody, vyhlásenie manželstva za neplatné, zmeny mena a priezviska a iné.
 • Po uzavretí manželstva vydá matrika sobášny list, s ktorým si ten z manželov, ktorý menil priezvisko, alebo priezviská, požiada do 14 dní o vydanie nového občianskeho preukazu.

Duplikát sobášneho listu

 • Matričný úrad MČ Bratislava-Vajnory vydáva iba duplikáty sobášnych listov osôb, ktoré uzavreli manželstvo vo Vajnoroch po 1.1.1961
 • Osobám, ktoré uzavreli manželstvo vo Vajnoroch do 31.12.1960 informácia na matričnom úrade
 • Osobám, ktoré uzavreli manželstvo mimo územia Vajnor, vydá duplikát sobášneho listu matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva

Zmocnenie k uzavretiu manželstva

 • Matričný úrad MČ Bratislava-Vajnory na požiadanie občana s trvalým pobytom v mestskej časti vydaním Zmocnenia k uzavretiu manželstva deleguje výkon uzavretia manželstva na matričný úrad, v ktorom nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt

Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine

 • Matričné úrady s účinnosťou od 1.2.2006 vydávajú slovenským štátnym občanom, ktorí chcú uzavrieť manželstvo v cudzine, potvrdenie o tom, že sa Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v Slovenskej republike nevydáva.

 

Úmrtná matrika

Do knihy úmrtí mestskej časti Bratislava-Vajnory sa zapisujú úmrtia osôb, ktoré nastali na území mestskej časti Bratislava - Vajnory bez ohľadu na posledný trvalý pobyt zomrelého.

Prvý úmrtný list

 • Na základe Listu o prehliadke mŕtveho vystaveného zdravotníckym zariadením, v ktorom občan zomrel, alebo prehliadajúcim lekárom, ak nastalo úmrtie mimo zdravotníckeho zariadenia (List o prehliadke mŕtveho nahrádza povolenie na prevoz a pochovanie zomretého), matričný úrad vystaví obstarávateľovi pohrebu úmrtný list a žiadosť o podporu pri úmrtí a odoberie od neho občiansky preukaz zomretého.
 • V prípade úmrtia cudzinca je úmrtný list opatrený odtlačkom reliéfnej pečiatky a jeden výpis sa vždy zašle zastupiteľskému úradu štátu, ktorého bol zomretý príslušníkom v rámci oznamovacej povinnosti.
 • Oznamovaciu povinnosť si matričný úrad plní aj voči štatistickému úradu, centrálnemu registru obyvateľov SR, okresnému súdu podľa miesta posledného trvalého pobytu zomretého, daňovému úradu, sociálnej poisťovni a úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Duplikát úmrtného listu

 • Matričný úrad MČ Bratislava-Vajnory vydáva iba duplikáty úmrtných listov osôb, ktoré sa zomreli po 1.1.1961 na území mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • Osobám zomretých na území Vajnor do 31.12.1960 - informácia na matričnom úrade
 • osobám zomretých mimo územia Vajnor vydá duplikát úmrtného listu matričný úrad podľa miesta ich úmrtia, to znamená podľa územia, kde nastalo úmrtie
 

Osobitná matrika

Kompetencie:

Zápis do osobitnej matriky - narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie slovenského štátneho občana v cudzine

Doklady, ktoré je potrebné predložiť pri podaní žiadosti o zápis do osobitnej matriky - slovenskí štátni občania:

 • príslušný matričný doklad (rodný, sobášny, úmrtný list) vydaný v cudzine preložený súdnym tlmočníkom do slovenského jazyka, rodný list, platný občiansky preukaz, pri uzavretí manželstva aj právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva, pri narodení po roku 1957 aj sobášny list rodičov

Občania, ktorým bolo udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky, predkladajú:

 • to isté ako je uvedené v bode 1 (namiesto OP platný cestovný doklad), listinu o udelení

  štátneho občianstva a osvedčenie o štátnom občianstve

Všetky cudzojazyčné doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka a v prípade potreby opatrené príslušným overeniami podľa medzištátnych zmlúv.

 

Zmena mena a priezviska

Matričný úrad MČ Bratislava-Vajnory od 01. 02. 2006 môže vykonávať zmeny mena a priezviska, na ktoré nie je potrebné povolenie v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších noviel.

Zmeny mena, alebo priezviska, pri ktorých nie je potrebné povolenie (nevydáva sa rozhodnutie) a nevyberá správny poplatok :

Zmeny mena - podľa § 7 ods. 1
 • cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak
 • mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 • mena z dôvodu zmeny pohlavia

Zmeny priezviska - podľa § 7 ods. 2

 • jedného z manželov, ktorí nemajú spoločné priezvisko, na priezvisko jeho manžela, pričom spoločné priezvisko nadobúdajú aj ich spoločné maloleté deti, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti
 • po rozvode manželstva do troch mesiacov od právoplatnosti súdneho rozhodnutia o rozvode
 • po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk
 • spočívajúcu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania
 • spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopiso
 • dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 • z dôvodu zmeny pohlavia
 • maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti
 • maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela
Uvedené zmeny sa vykonávajú v matrike na základe písomného vyhlásenia osoby, o ktorej meno alebo priezvisko ide, alebo zákonného zástupcu.

Pri zmene mena alebo priezviska maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný aj jeho písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom.
Pri zmene mena alebo priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné predložiť lekárske potvrdenie.
 
Opätovné prijatie predchádzajúceho priezviska po rozvode manželstva
 
 • Na tunajšej matrike sa podáva oznámenie o opätovnom prijatí predchádzajúceho priezviska po rozvode manželstva len v prípade, ak ste uzavreli manželstvo vo Vajnoroch. K oznámeniu je potrebné doložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva a platný občiansky preukaz. Oznámenie je možné podať len do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

 

Výpis z registra trestov

Mestská časť Bratislava-Vajnory ako obec, ktorá vedie matriku, osvedčí správnosť osobných údajov na žiadosti o výpis z registra trestov a zašle na Register trestov Generálnej prokuratúry SR.

Doklady potrebné predložiť pri overení správnosti údajov v žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov:

 • vypísaná žiadosť o výpis z registra trestov
 • platný občiansky preukaz, cudzinec platný cestovný doklad
 • v prípade pochybností o totožnosti osoby, rodný list
 • kolok v hodnote 4,- EUR