Referát školstva

Kontakt:

JUDr. Michaela Královičová
Tel. č.: 02/212 95 237​
e-mail:kralovicova@vajnory.sk

Kde nás nájdete:

Hlavná budova, prízemie vľavo, miestnosť č. 111

Adresa:

Referát sociálnych vecí a zdravotníctva,
Miestny úrad MČ Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Kompetencie mestskej časti v oblasti školstva:

 1. navrhuje zriadiť a zrušiť podľa siete materské školy, školské kluby detí, školské strediská záujmovej činnosti, zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl. Jazykové školy pri základných školách, strediská služieb škole
 2. zodpovedá za vytváranie podmienok na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmú tým, že navrhuje zriadiť školy a školské zariadenia
 3. vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je mestská časť zriaďovateľom
 4. vytvára podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách a v školských zariadeniach, ktorých je mestská časť zriaďovateľom
 5. vytvára podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je mestská časť zriaďovateľom
 6. kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach
 7. na základe podkladov riaditeľky ZŠ a MŠ predkladá mestskej školskej rade na vyjadrenie:
  • informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu základných škôl a školských zariadení,
  • návrh rozpisu finančných prostriedkov pre základné školy a školských zariadení pridelených krajským školským úradom,
  • správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení,
  • správu o výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je mestská časť zriaďovateľom podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona,
  • koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení,
  • návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení,
  • návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov,
  • návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom.
 8. spolupracuje s inými obcami, s orgánmi školskej samosprávy, s príslušným krajským školským úradom a inými štátnymi orgánmi, s fyzickými osobami a inými právnickými osobami, s riaditeľmi pri zabezpečovaní personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami, s príslušným samosprávnym krajom pri zabezpečovaní ubytovania zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach a s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí a mládeže a športom, a pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení
 9. na základe podkladov riaditeľky ZŠ a MŠ poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti, orgánom štátnej správy, verejnosti a hlavnému mestu
 10. zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a zariadeniach, ktorých je mestská časť zriaďovateľom a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania
 11. vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení v pôsobnosti mestskej časti, v prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrení sťažnosti, podnetov a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo krajský školský úrad
 12. vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v mestskej časti trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia
 13. zodpovedá za vydanie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl
 14. navrhuje určenie školského obvodu základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku v prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení a jej následného zrušenia
 15. zodpovedá za delegovanie zástupcov mestskej časti do rady školy a školských zariadení
 16. navrhuje zriadiť a zrušiť základné školy podľa siete po predchádzajúcom súhlase hlavného mesta. Ak primátor neoznámi starostovi do jedného mesiaca odo dňa vyžiadania svoje stanovisko, má sa za to, že s návrhom mestskej časti súhlasí
 17. zodpovedá za zriadenie komisie na kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školského stravovania