Referát životného prostredia - ochrana prírody a krajiny, orezy, výruby, kosenie, ochrana ovzdušia

Kontakt:

Ing. Michaela Hrčková
Tel. č.: 02/212 95 222
e-mail: hrckova@vajnory.sk

Kde nás nájdete:

Zadná budova, 1. poschodie, miestnosť č. 404

Adresa:

Referát životného prostredia a vodného hospodárstva
Miestny úrad MČ Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Kompetencie podľa jednotlivých zložiek:

Ochrana prírody a krajiny

podľa Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov:

 • dáva vyjadrenia k povoleniam a vydáva rozhodnutia na výrub drevín podľa osobitných predpisov (súvisiace zákony, cestný zákon,  zákon o vodách, stavebný zákon),
 • dáva súhlas na umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, záhrady a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde,
 • prijíma oznámenie o výrube drevín, o nelegálnon výrube drevín,
 • vyznačuje dreviny určené na výrub,
 • v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosť o ňu, alebo zaplatenie finančnej náhrady,
 • obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability adokument starostlivosti o zeleň,
 • môže uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie, alebo rozhodnúť o výrube
 • vykonávať štátny dozor vo veciach , v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane prírody a krajiny,
 • obec môže vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Odpadové hospodárstvo

podľa Zákona  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov:  

 • prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve,
 • poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadenia na nakladanie s odpadmi na území obce,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Ovzdušie

podľa Zákona  č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov:

 • podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,
 • kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov.

Vodné hospodárstvo

podľa Zákona  č. 364/2004 Z. z. o vodách  v znení neskorších predpisov ,
podľa Zákona č. 442/2020 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov:

 • uvádza, za akých podmienok môže každý odoberať vody, kedy sa nevyžaduje povolenie ani súhlas, definuje jednoduché zariadenia ( napr. studne s ručným čerpaním vody) podmienky všeobecného užívania vôd a možnosti orgánov uplatniť obmedzenia, zákazy,
 • povolenie na  osobitné užívanie povrchových vôd a podzemných vôd, ich  zachytávanie, odber, akumuláciu alebo presmerovanie časti prietoku vôd vodného toku,
 • povolenie na  čerpanie a vypúšťanie podzemných vôd do povrchových alebo podzemných vôd, pri prieskume, zakladaní stavieb , z drénov alebo znižovania hladiny podzemnej vody,
 • povolenie na odvodňovanie pozemkov a zavlažovanie pozemkov prostredníctvom vodných stavieb zavlažovanie pozemkov odpadovými vodami,
 • vydáva  súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
 • vydáva súhlas na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území ,
 • vedie evidenciu o vodách, vydaných rozhodnutiach,
 • dáva vyjadrenia k vodnej stavbe v prípadoch, kde je príslušná vydať povolenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy,
 • v prípade pochybností určuje hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch,
 • ukladá opatrenia na odstránenie škodlivého stavu pri poškodzovaní verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak nevyžadujú povolenie,
 • vykonáva štátny vodoochranný dozor a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

MČ môže všeobecne záväzným nariadením upraviť, obmedziť, prípadne zakázať :

 • všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných  útvaroch ,
 • obmedziť, zakázať zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo inak upraviť jej používanie
 • určiť inundačné územie pri drobných vodných tokoch.

Rybárstvo

podľa Zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve  v znení neskorších predpisov:

 • vydáva rybárske lístky,
 • vedie ich evidenciu.

Ochrana zdravia ľudí

podľa Zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov:

Obec môže všeobecne záväzným nariadením

 • nariadiť na ochranu zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení vykonanie dezinfekcie a deratizácie,