Bezpečnosť, CO

Mestská polícia

Operačná stála služba

Hálkova ul. 11

02/ 446 34 804

Tiesňová linka 159

Kompetencie okrskára Mestskej polície v MČ Bratislava - Vajnory:

  • dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných nariadení,
  • objasňovanie priestupkov na úseku občianskeho spolunažívania, poškodzovania majetku, rušenia verejného poriadku a dopravy,
  • dohľad a prevencia v súvislosti s nelegálnymi skládkami,
  • kontrola a zamedzenie nepovoleného parkovania na chodníkoch a trávnikoch.

Viac informácií o kompetenciách Mestskej polície nájdete na www.msp.bratislava.sk

Okrsková stanica Mestskej polície Bratislava - Nové Mesto

  • Tretí bratislavský okres, do ktorého patria mestské časti Nové Mesto, Rača a Vajnory leží na rozlohe 74,6 km2. Z bratislavských okresov čo do rozlohy patrí medzi štvrtý najväčší a podobne aj čo do počtu obyvateľov. verejný poriadok v tejto časti Bratislavy sa starajú policajti slúžiaci na Okrskovej stanici MsP Bratislava Nové Mesto.
  • pretržitá 24-hodinová služba je hliadkami zabezpečovaná prostredníctvom operačného strediska na telefónnom čísle 02/4463 4804, prípadne prostredníctvom tiesňovej linky 159. Okrem priameho výkonu služby je verejný poriadok v tejto bratislavskej časti monitorovaný aj pomocou kamerového systému.

Webová stránka Mestskej polície Bratislava: http://www.msp.bratislava.sk

Civilná ochrana

Krízové riadenie a civilnú ochranu zabezpečuje referát krízového riadenia. Ten plní úlohy na úseku civilnej ochrany, obrany, hospodárskej mobilizácie v mestskej časti, najmä rozpracúva a plní úlohy stanovené odborom krízového riadenia Okresného úradu v Bratislave a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Pri plnení úloh spolupracuje s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, s Policajným zborom SR, s odborom obrany štátu v rámci Okresného úradu v Bratislave a orgánmi a organizáciami na území mestskej časti.

Pre zabezpečovanie a plnenie úloh počas krízových situácií a mimoriadnych situácií majú Vajnory v zmysle zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov vytvorený krízový štáb, ktorý bol aktualizovaný v januári 2022.

Informácia pre obyvateľov MČ Bratislava-Vajnory

Čo by mal vedieť každý občan v prípade ohrozenia

Ľudia si uvedomia riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo majetok spravidla až vtedy, keď sa stanú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm či katastrof. Analýzy vzniknutých mimoriadnych udalostí potvrdzujú skutočnosť, že nevhodné reagovanie na situáciu a podceňovanie jej možných dôsledkov – spoločne so vzniknutou panikou -  znásobujú straty na životoch a zvyšujú počty zranených. Aj keď jednotlivec vo väčšine prípadov nemôže pri mimoriadnej udalosti zásadne zvrátiť jej priebeh, môže vhodnou reakciou výrazne znížiť dosah jej následkov vo svojom okolí. V nasledujúcom príspevku ponúkame niekoľko zásadných rád na zvládnutie situácie v prípade ohrozenia.

Viac informácií TU.

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania


Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:
- v prípade požiaru, dopravnej nehody, pri príznakoch chemického alebo biologického terorizmu, ohrozenia následkom živelných pohrôm, pri doručení podozrivej zásielky, anonymnom oznámení o uložení bomby (nebezpečnej látky) a iných mimoriadnych udalostí volajte telefónne číslo tiesňového volania:

1 1 2 – Operačné stredisko integrovaného záchranného systému (IZS) – európske číslo tiesňového volania

1 5 0 – Hasičský a záchranný zbor (v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelnej pohromy)

1 5 5 – Zdravotná záchranná služba (v prípade ohrozenia života a zdravia)

1 5 8 – Polícia (v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti)

Ak ste v tiesni a potrebujete pomoc, VOLAJTE 112!!!

Katarína  Molnárová
referát CO

Plán preskúšavania sirén na rok 2022