Oznámenie o začatí územného konania na stavbu rozšírenie prevádzky, na pozemku p. č. 2091/53, 2091/149 k. ú. Vajnory, pre stavebníka Q-Products a.s.

Dátum vydania: 
streda, 15. november 2023