Vajnory – Žabí Majer– zaslanie zámeru, navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dátum vydania: 
štvrtok, 16. november 2023

Vec: „V8714_V8715 Vajnory – Žabí Majer“– zaslanie zámeru

Navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

 

Informácia: Podľa § 23 ods. 3 zákona, dotknutá obec (Hlavné mesto SR Bratislava, MČ Bratislava – Rača, MČ Bratislava – Vajnory) do 3 pracovných dní od doručenia tohto zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli a zároveň verejnosti oznámi, kde a kedy je možné do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Do zámeru je možné nahliadnuť prostredníctvom webu:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/v8714_v8715-vajnory-zabi-majer

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu (Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava )  do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva životného prostredia, alebo od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou (Hlavné mesto SR Bratislava); písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

PrílohaVeľkosť
PDF icon uradny_list.pdf97.85 KB