Postavenie a kompetencie starostu

Starosta je najvyšším výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mestskej časti a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mestskej časti, v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom.

Postavenie starostu určujú ustanovenia zákonov č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a ustanovenia Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

Starosta najmä:

  • zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia
  • podpisuje nariadenia mestskej časti
  • vykonáva správu mestskej časti
  • zastupuje mestskú časť vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, ak týmv jednotlivých prípadoch nepoverí svojho zástupcu
  • podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva mestskej časti
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy mestskej časti, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom hl.m. SR Bratislavy vyhradené miestnemu zastupiteľstvu
  • rozhoduje o rozpočtových opatreniach
  • vymenováva a odvoláva prednostu miestneho úradu

Starosta rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré sú mu vyhradené zákonom o hlavnom meste SR Bratislavy, o obecnom zriadení a Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy