Miestne zastupiteľstvo - 22.september 2022

štvrtok, 22. september 2022 - 14:00

Štvrtok, 22.september 2022, 14.00

 

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na XXIX. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory,

 

ktoré sa bude konať v štvrtok dňa 22. septembra 2022 o 14.00 hod.

 

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

 

 

Program:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Správa o výsledkoch kontrol  miestneho kontrolóra
 3. Návrh na schválenie odmeny miestneho kontrolóra
 4. Informácia  o hospodárení Základnej školy Kataríny Brúderovej k 30.06.2022
 5. Informácia o hospodárení Materskej školy Koniarkova  k 30.06.2022
 6. Informácia o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Vajnory  k 30.06.2022
 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku registra „E“ parc. č. 4069/20 – trvalý trávny porast vo výmere 171 m2, k. ú. Vajnory, pani Zuzane Rostamiovej
 8. Návrh IV. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2022
 9. Návrh na schválenie zmeny účelu  dotácie poskytnutej Základnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku - Vajnory
 10. Informácia o organizácii volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 2022
 11. Interpelácie poslancov
 12. Rôzne

 

Online vysielanie:

https://www.facebook.com/BratislavaVajnory/videos/551740896722076

Uznesenia a VZN: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon 290 - 299 uznesenia po MZ 22.09.2022258.12 KB

Video