Miestne zastupiteľstvo - 5. mája 2022

štvrtok, 5. máj 2022 - 14:00

POZVÁNKA  
V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na XXVI. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať vo štvrtok 5. mája 2022 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Navrhovaný program:

  1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
  2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava-Vajnory
  3. Návrh Dohody o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce podľa § 33 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
  4. Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vajnory k 31.12.2021
  5. Návrh  II. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 4/2022
  6. Správa o činnosti stavebného úradu za obdobie január až december 2019-2021
  7. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
  8. Voľba člena redakčnej rady
  9. Interpelácie poslancov
  10. Rôzne

Čas pre vystúpenie občanov je polhodinu po začiatku rokovania o 14.30 hod. a zároveň aj na konci rokovania v rámci bodu Rôzne

Uznesenia a VZN: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon 268-274_uznesenia_po_mz_05_05_2022_web.pdf607.24 KB